Generelle betingelser

Alle leverandørpristjekaftaler indgået efter 1. september 2019 er omfattet af disse generelle betingelser medmindre undtagelser er aftalt skriftligt med begge parters utvetydige accept:

Fastprisaftaler:

Alle leverandørpristjekaftaler med fastpris indgået efter 1. september 2019 er omfattet af disse generelle betingelser medmindre undtagelser er aftalt skriftligt med begge parters utvetydige accept:

Aftalens formål er at:

Fremme kundens viden og opmærksomhed i forhold til deres nuværende priser hos nuværende leverandører målt mod markedsniveau.

Tilbyde kunden konkurrencedygtige priser fra nuværende leverandører og/eller ny leverandør.

Benchmarke således kunden får et let og overskueligt beslutningsgrundlag.

Aftalens workflow:

Efter indgåelse af aftalen indbetaler kunden det aftalte opstartsbeløb.

Derefter får IndkøbsMægleren alle nuværende relevante indkøbspriser fra kunden, typisk i form af eksisterende fakturaer, årsopgørelser, oversigter mv.

IndkøbsMægleren Indhenter relevante tilbud på de af kunden udvalgte poster hos nye og eksisterende leverandører.

Derudover gennemgår IndkøbsMægleren kundens leverandøraftaler for åbenlyse fejl og mangler.

Kunden får præsenteret de besparelser vi har fundet/forhandlet hos nuværende og eventuel ny leverandør.

Kunden vælger leverandør/aftale, og IndkøbsMægleren afslutter sit leverandørpristjek på den pågældende post.

Aftalens løbetid og opsigelse

Alle leverandørpristjekaftaler er aftalt til at løbe minimum 36 måneder fra sidste enkelte driftspostsbesparelse er præsenteret. Aftalen fortsætter derefter indtil kundens skriftlige opsigelse, denne skal være IndkøbsMægleren i hænde senest 3 måneder før den næste halvårlige afregning. IndkøbsMægleren skal derfor have adgang til at overvåge leverandøraftaler/fakturaer i aftalens løbetid for at sikre at kunden får den fulde og aftalte besparelse i kontraktperiodens fulde længde.

Kunden har i kontraktperioden adgang til IndkøbsMæglerens professionelle Indkøbere, både til at besvare relevante spørgsmål om de enkelte leverandøraftaler, besparelsesoversigter og til at give rådgivning i forbindelse med kundens statusmøder med de valgte leverandører.

Fakturakontrol

IndkøbsMægleren foretager, på kundens skriftlige opfordring, årligt en fakturakontrol, således kunden sikres den dokumenterede besparelse. Kunden skal udlevere de relevante aftaler og bilag til brug ved denne fakturakontrol.

Med i besparelsesudregningen medtages eventuelle krediteringer, sign-on fees, opstartsbonusser m.v.

Alle ændringer eller afvigelser til disse generelle betingelser og den oprindelige aftale skal aftales skriftligt.

Tavshedspligt

Begge parter har under og efter aftalens løbetid tavshedspligt i forbindelse med enhver form for information, der udveksles, dog undtaget nødvendig information om forbrug mv. til ny leverandør i forbindelse med indhentning af tilbud til kunden. Uberettiget offentliggørelse eller udveksling af forretningsoplysninger kan være strafbart og udløser erstatningspligt.

IndkøbsMægleren har tilladelse til at fremsende relevante nyheder via e-mail til kunden og bruge kunden som reference medmindre kunden skriftligt har frabedt sig dette.

Tvister

Denne aftale er underlagt og reguleres af dansk lov. Enhver tvist i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans, sekundær instans er Retten i Glostrup.

____________________________________________________________________________________

Procentaftaler:

Alle leverandørpristjekaftaler med procentvis afregning af besparelser indgået efter 1. september 2019 er omfattet af disse generelle betingelser medmindre undtagelser er aftalt skriftligt med begge parters utvetydige accept:

Aftalens formål er at:

Fremme kundens viden og opmærksomhed i forhold til deres nuværende priser hos nuværende leverandører målt mod markedsniveau.

Tilbyde kunden konkurrencedygtige priser fra nuværende leverandører og/eller ny leverandør.

Benchmarke således kunden får et let og overskueligt beslutningsgrundlag.

Aftalens workflow:

Efter indgåelse af aftalen indbetaler kunden det aftalte opstartsbeløb.

Derefter får IndkøbsMægleren alle nuværende relevante indkøbspriser fra kunden, typisk i form af eksisterende fakturaer, årsopgørelser, oversigter mv.

IndkøbsMægleren indhenter relevante tilbud på de af kunden udvalgte poster hos nye og eksisterende leverandører.

Derudover gennemgår IndkøbsMægleren kundens leverandøraftaler for fejl og mangler.

Kunden får præsenteret de besparelser vi har fundet/forhandlet hos nuværende og eventuel ny leverandør.

Kunden vælger leverandør/aftale.

Besparelsen er aftalt og IndkøbsMægleren afregnes den aftalte procentdel af besparelsen.

Aftalens løbetid og opsigelse

Alle leverandørpristjekaftaler og afregning af besparelser herfor er aftalt til at løbe minimum 36 måneder fra den enkelte driftsposts besparelse er præsenteret, faktureret og betalt. IndkøbsMægleren skal derfor have adgang til at gennemgå leverandøraftaler/fakturaer i aftalens løbetid for at sikre at kunden får den fulde og aftalte besparelse i kontraktperiodens fulde længde.

Kunden har i kontraktperioden adgang til IndkøbsMæglerens professionelle Indkøbere, både til at besvare relevante spørgsmål om de enkelte leverandøraftaler, besparelsesoversigter og til at give rådgivning i forbindelse med kundens statusmøder med de valgte leverandører.

Afregning – No Cure – No Pay

Medmindre andet skriftligt er aftalt, afregnes IndkøbsMægleren med den procentsats der er aftalt i indgået Leverandørpristjekaftale.

Kunden skal inden 10 arbejdsdage efter præsentation af nyt tilbud fra nuværende leverandør samt fra eventuel ny leverandør, træffe beslutning omkring valg af leverandør.

IndkøbsMægleren fratrækker løbende det allerede indbetalte opstartsbeløb. Eventuel tilbagebetaling af opstartsbeløb opdeles i den kontraktlængde som den første større præsenterede besparelse har. 

Fakturakontrol

IndkøbsMægleren foretager årligt en fakturakontrol, således kunden sikres den dokumenterede besparelse. Differencer mellem den dokumenterede besparelse og den reelle besparelse bliver modregnet/medregnet i forbindelse med den årlige fakturakontrol og betaling af IndkøbsMæglerens andel. Kunden skal udlevere de relevante aftaler og bilag til brug ved denne fakturakontrol. I modsat fald er IndkøbsMægleren berettiget til at fakturere det oprindeligt fastsatte honorar baseret på den oprindeligt dokumenterede besparelse.

Med i besparelsesudregningen medtages eventuelle krediteringer, sign-on fees, opstartsbonusser m.v.

Kunden betaler ved aftalens indgåelse et i aftalen fastsat opstartsbeløb. Dækkes opstartsbeløbet ikke ind helt eller delvist i form af besparelser i kontraktperioden bliver resten af opstartsbeløbet tilbagebetalt til kunden efter aftalens minimumsløbetid på 36 måneder.

Besparelsen udregnes som differencen mellem de nuværende omkostninger fratrukket den tilsvarende omkostning ved en ny aftale. Kunden er til enhver tid forpligtet, som minimum, at acceptere besparelser opnået hos nuværende leverandører og afregne IndkøbsMægleren honorar af besparelsen beregnet over 36 måneder.  

Præsenterer IndkøbsMægleren kunden for en besparelse hos en ny leverandør, og vælger kunden på trods af denne besparelse at blive hos eksisterende/nuværende leverandør accepteres dette af IndkøbsMægleren såfremt besparelsen er under 25 % af nuværende pris. I modsat fald forbeholder IndkøbsMægleren sig ret til ikke at tilbagebetale hele eller en del af opstartsbeløbet. Ligeledes tilbagebetales hele eller en del af opstartsbeløbet ikke såfremt kunden skifter til denne nye leverandør indenfor 12 måneder efter besparelsen er præsenteret, derudover skal kunden afregne IndkøbsMægleren for deres oprindelige andel af besparelsen. Fra indgåelse af aftale og 6 måneder frem, kan kunden ikke acceptere tilbud fra hverken ny eller eksisterende leverandør på de valgte områder i leverandørpristjekaftalen, uden at afregne IndkøbsMægleren deres andel af den eventuelt indhentede besparelse. 

Alle ændringer eller afvigelser til disse generelle betingelser og den oprindelige aftale skal aftales skriftligt.

Tavshedspligt

Begge parter har under og efter aftalens løbetid tavshedspligt i forbindelse med enhver form for information, der udveksles, dog undtaget nødvendig information om forbrug mv. til ny leverandør i forbindelse med indhentning af tilbud til kunden. Uberettiget offentliggørelse eller udveksling af forretningsoplysninger kan være strafbart og udløser erstatningspligt.

IndkøbsMægleren har tilladelse til at fremsende relevante nyheder via e-mail til kunden og bruge kunden som reference medmindre dette frabedes skriftligt af kunden.

Tvister

Denne aftale er underlagt og reguleres af dansk lov. Enhver tvist i forbindelse med denne aftale skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København som første instans, sekundær instans er Retten i Glostrup.